Home » Eldrefest i Herøy kyrkje

Eldrefest i Herøy kyrkje

Etterjulsvinteren har vore noko rusket i år, men vi gled oss over lysare dagar. Diakoniutvalet har fått vårstemning, og er glade for å kunne be inn til den årlege eldrefesten i mars. Neste tysdag møtest vi til program, god mat og fellesskap med gamle og nye vener. Kjartan Oksavik og Bergljot Tødenes er programkrefter frå Sande kommune. To unge jenter frå Kulturskulen deltek med song og musikk. Kantor og prest er trufaste medhjelparar, og DU deltek med allsong. Diakonidamene syter for god mat, suppe, kaffi og kakar. Festen er utan inngangspengar, men vi vonar du støttar opp om loddsalet.

Vi vonar mange kjem og hjelper til å skape fest.

Diakoniutvalet v/ Inger V